KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9 NĂM HỌC 2017 – 2018

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lương  - Chuyên mục :  Đã xem: 44066 

khung nội dung khung nội dung

Daytot.vn giới thiệu tới các em học sinh khung nội dung chương trình môn toán lớp 9.

 

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9

NĂM HỌC 2017– 2018

 

ĐỐI VỚI LỚP 9, CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHIA THÀNH 3 GIAI ĐOẠN

GIAI ĐOẠN 1 (TỪ THÁNG 6/2016 – 12/2016): HỌC CHƯƠNG TRÌNH BÁM SÁT SÁCH GIÁO KHOA

GIAI ĐOẠN 2 (TỪ THÁNG 1/2017-15/4/2017): LUYỆN THI THEO CHUYÊN ĐỀ

GIAI ĐOẠN 3 (TỪ THÁNG 16/4 – LÚC THI): LUYỆN ĐỀ

Xem trọn bộ video bài giảng môn toán lớp 9

NỘI DUNG HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 1:

HỌC CHƯƠNG TRÌNH BÁM SÁT SÁCH GIÁO KHOA

A – ĐẠI SỐ

SỐ BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NỘI DUNG CHI TIẾT

6 BUỔI

CĂN BẬC HAI VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức

(2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai

2. Định nghĩa căn bậc hai số học

3. Định nghĩa căn thức bậc hai, điều kiện để căn thức bậc hai xác định

4. So sánh các căn bậc hai số học

5. Hằng đẳng thức

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương (2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

a. Ví dụ mở đầu

b. Quy tắc

c. Ví dụ mẫu

2. Liên hệ giữa phép tích và phép khai phương

a. Ví dụ mở đầu

b. Quy tắc

c. Ví dụ mẫu

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

4. Trục căn thức ở mẫu

II – Bài tập vận dụng

2 BUỔI

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Liệt kê lại các công thức, các quy tắc

2. Ví dụ mẫu

II – Bài tập vận dụng

Làm các bài tập rút gọn tổng hợp và một số dạng câu hỏi liên quan

1 BUỔI

CĂN BẬC BA

Căn bậc ba

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. So sánh các căn bậc ba

4. Một số công thức biến đổi

II – Bài tập vận dụng

2 BUỔI

HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1. Bổ túc về hàm số. Hàm số bậc nhất.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Khái niệm hàm số

2. Đồ thị hàm số

3. Hàm số đồng biến, nghịch biến

4. Hàm số bậc nhất

II – Bài tập vận dụng

Dạng 1. Tính giá trị của hàm số

Dạng 2. Chứng minh hàm số đồng biến hoặc nghịch biến

Dạng 3. Nhận dạng hàm số bậc nhất

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax + b ( ). Luyện tập

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Đồ thị của hàm số bậc nhất có tính chất gì ?

2. Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

II – Bài tập vận dụng

Dạng 1. Vẽ đồ thị hàm số

Dạng 2. Tìm điều kiện để đồ thị hàm số đi qua một điểm cho trước

2 BUỔI

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Hai đường thẳng song song

2. Hai đường thẳng cắt nhau

3. Hai đường thẳng trùng nhau

4. Hai đường thẳng vuông góc

II – Bài tập vận dụng

Dạng 1. Tìm điều kiện hai đường thẳng thỏa mãn vị trí tương đối cho trước

Dạng 2. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị thỏa mãn điều kiện cho trước

1 BUỔI

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( ).

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Khái niệm hệ số góc

2. Ví dụ mẫu

II – Bài tập vận dụng

Xác định hệ số góc của đường thẳng

2 BUỔI

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG

Một số bài toán về đường thẳng

I – Nhắc lại các kiến thức liên quan

II – Các dạng bài cơ bản

Dạng 1. Tìm giao điểm của hai đường thẳng

Dạng 2. Điểm cố định của đường thẳng

Dạng 3. Toán liên quan đến khoảng cách

Dạn g 4. Toán liên quan đến chu vi,diện tích

3 BUỔI

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

a. Định nghĩa

b. Cách giải

II – Bài tập vận dụng

Dạng 1. Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ

Bài 2. Hệ phương trình chứa tham số (2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ mẫu

II – Bài tập vận dụng

3 BUỔI

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

I – Các bước giải toán bằng cách lập phương trình

II – Các dạng bài tập

Dạng 1. Toán về quan hệ các số

Dạng 2. Toán làm chung công việc

Dạng 3. Toán chuyển động

Dạng 4. Các dạng toán khác

1 BUỔI

HÀM SỐ Y = AX2

Hàm số y= ax2

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Tính chất

2. Đồ thị

II – Bài tập vận dụng

2 BUỔI

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1. Phương trình bậc hai một ẩn

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa

2. Cách giải

II – Bài tập vận dụng

Dạng 1. Giải phương trình bậc hai thông thường

Dạng 2. Phương trình bậc hai chứa tham số

Bài 2. Luyện tập

Tiếp tục làm các bài toán về phương trình bậc hai chứa tham số

3 BUỔI

HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG

Hệ thức Vi-et và ứng dụng

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Hệ thức Vi-et

2. Ứng dụng

II – Bài tập vận dụng

2 BUỔI

TƯƠNG GIÁO GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

Tương giao giữa đường thẳng và parabol

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Các vị trí tương đối của một đường thẳng và một parabol

2. Các ví dụ

II – Bài tập vận dụng

1 BUỔI

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn

I – Các dạng phương trình cơ bản và ví dụ

1. Phương trình trùng phương

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

3. Phương trình tích

II – Bài tập vận dụng

3 BUỔI

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

I – Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

II – Các dạng thường gặp

Dạng 1. Toán về quan hệ giữa các số

Dạng 2. Toán chuyển động

Dạng 3. Toán năng suất

Dạng 4. Toán làm chung công việc

Dạng 5. Toán có nội dung hình học

Dạng 6. Các dạng khác

 

B – HÌNH HỌC

 

SỐ BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NỘI DUNG CHI TIẾT

5

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (2 BUỔI)

I – Kiến thức cần nhớ

1. Bài toán mở đầu

2. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

II – Bài tập vận dụng

 

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Bảng lượng giác của các góc đặc biệt

4. Cách dựng góc khi biết tỉ số lượng giác

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I – Kiến thức cần nhớ

1. Các hệ thức

2. Áp dụng giải tam giác vuông

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Luyện tập chung

I – Tổng hợp kiến thức liên quan

II – Bài tập vận dụng

10 BUỔI

ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1.Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa đường tròn

2. Cách xác định đường tròn

3. Tâm đối xứng, trục đối xứng

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Đường kính và dây cung

I – Kiến thức cần nhớ

1. So sánh độ dài của đường kính và dây

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

I – Kiến thức cần nhớ

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Ví trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

I – Kiến thức cần nhớ

1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn

2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

II – Bài tập vận dụng

Bài 6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định lí

2. Giới thiệu về đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp

II – Bài tập vận dụng

Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

(2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

2. Tính chất đường nối tâm

3. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính

4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

II – Bài tập vận dụng

Bài 8. Luyện tập chung (2 buổi)

 

 

GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

I – Kiến thức cần nhớ

1. Góc ở tâm

2. Số đo cung

3. So sánh hai cung

4. Cộng só đo cung

2. Tính chất đường nối tâm

3. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính

4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

II – Bài tập vận dụng

10 BUỔI

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định lí 1

2. Định lí 2

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Góc nội tiếp

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa

2. Tính chất

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

I – Kiến thức cần nhớ

1. Đĩnh nghĩa

2. Tính chất

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

I – Kiến thức cần nhớ

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

a. Định nghĩa

b. Tính chất

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

a. Định nghĩa

b. Tính chất

II – Bài tập vận dụng

Bài 6. Cung chứa góc

I – Kiến thức cần nhớ

1. Bài toán quỹ tích “cung chứa góc”

2. Cách giải bài toán quỹ tích

II – Bài tập vận dụng

Bài 7. Tứ giác nội tiếp (2 buổi)

I – Kiến thức cần nhớ

1. Khái niệm tứ giác nội tiếp

2. Tính chất

3. Các phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp

4. Khái niệm đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

II – Bài tập vận dụng

Bài 8. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

I – Kiến thức cần nhớ

Các công thức tính

II – Bài tập vận dụng

Bài 9. Luyện tập chung

I – Tổng hợp các kiến thức

II – Bài tập tổng hợp         

 

NỘI DUNG HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 2:

LUYỆN THI THEO CHUYÊN ĐỀ

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ

SỐ BUỔI HỌC DỰ KIẾN

GHI CHÚ KHÁC

RÚT GỌN BIỂU THỨC

4

CÁC CHUYÊN ĐỀ CƠ BẢN

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

2

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

3

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ HỆ THỨC VI-ET

3

HÀM SỐ (Bao gồm cả tương giao giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với parabol)

3

ĐƯỜNG TRÒN VÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP

5

PHƯƠNG TRÌNH

2

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

HỆ PHƯƠNG TRÌNH

2

CỰC TRỊ ĐẠI SỐ

2

BẤT ĐẲNG THỨC

2

CỰC TRỊ HÌNH HỌC

2

BÀI TOÁN QUỸ TÍCH

2

 

 

 

NỘI DUNG HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 3:

LUYỆN ĐỀ THI

 

Quy trình 1 ca học trong giai đoạn luyện đề

60 phút đầu: làm đề thi

30 phút sau: chấm chữa

 

Lưu ý chung:

- Hàng tháng, học sinh sẽ được làm bài kiểm tra về những kiến thức đã được học trong tháng đó và tháng trước (nếu có)

- Nội dung học, thứ tự các chủ đề, chuyên đề hoặc số buổi có thể bị thay đổi để phù hợp nhất với trình độ của học sinh từng lớp.

 

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 42 trong 11 đánh giá
3.8 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
 

Những tin cũ hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top