KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 NĂM HỌC 2017 – 2018

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lương  - Chuyên mục :  Đã xem: 64288 

Daytot.vn giới thiệu tới phụ huynh và các em học sinh khung nội dung chương trình bộ môn toán lớp 6, năm học 2016 - 2017.

 

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6

NĂM HỌC 2017 – 2018

A – SỐ HỌC

 

SỐ BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NỘI DUNG CHI TIẾT

4

TẬP HỢP

Bài 1. Mở đầu về tập hợp

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Khái niệm tập hợp

2. Cách viết tập hợp. Các kí hiệu

3. Tập hợp con. Tập hợp bằng nhau.

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Cách đếm số phần tử của một tập hợp. Luyện tập.

I – Cách đếm số phần tử của một tập hợp và ví dụ

II – Luyện tập chung (của bài 1 và bài 2)

Bài 3. Các phép toán trên tập hợp

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Phép giao của hai tập hợp

2. Phép hợp của hai tập hợp

3. Phần bù của tập hợp

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Luyện tập chung về tập hợp

I – Nhắc lại các kiến thức về tập hợp

II – Bài tập rèn luyện

6

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Phép cộng và phép nhân

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Phép cộng. Tính chất của phép cộng

2. Phép nhân. Tính chất của phép nhân

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Phép trừ và phép chia

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa lũy thừa

2. Các quy tắc thực hiện trên lũy thừa

a. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

b. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

c. Lũy thừa của một tích

d. Lũy thừa của một thương

e. Lũy thừa của lũy thừa

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính trên tập hợp số tự nhiên

I – Nhắc lại kiến thức liên quan

1. Các phép cộng, trừ, nhân, chia

2. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

3. Thứ tự thực hiện phép tính

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Dãy số viết theo quy luật

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Dãy số viết theo quy luật (tiếp) Luyện tập

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa (tiếp)

II – Bài tập rèn luyện

2

SO SÁNH HAI LŨY THỪA

Bài 1. So sánh hai lũy thừa

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Luyện tập

Làm các bài tập rèn luyện

 

3

TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tính chia hết của một tổng

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Nhắc lại vê quan hệ chia hết

2. Tính chất 1

3. Tính chất 2

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

3. Dấu hiệu chia hết cho 3

4. Dấu hiệu chia hết cho 9

II – Bài tập vận dụng

1

SỐ NGUYÊN TỐ.

HỢP SỐ

Bài 1. Số nguyên tố. Hợp số

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa ước và bội

2. Định nghĩ số nguyên tố. Hợp số

3. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

II – Bài tập vận dụng

5

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 1. Ước và bội

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Ước

a. Định nghĩa

b. Cách tìm

2. Bội

a. Định nghĩa

b. Cách tìm

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Ước chung và bội chung

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Ước chung

a. Định nghĩa

b. Cách tìm

2. Bội chung

a. Định nghĩa

b. Cách tìm

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Ước chung lớn nhất

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa

2. Cách tìm

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Bội chung nhỏ nhất

I – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa

2. Cách tìm

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Luyện tập chung

I – Nhắc lại các kiến thức liên quan

1. Ước và bội

2. Ước chung và bội chung

3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

II – Bài tập rèn luyện

 

 

NGOẠI KHÓA ĐỢT 1.

NHÀ TOÁN HỌC TƯƠNG LAI.

Mục đích:

 

-Gieo mầm, khơi dậy ước mơ, mục tiêu học tập và phấn đấu cho các em học sinh.

-Làm tăng sự yêu thích về bộ môn toán.

-Bổ sung kiến thức, cho các em học sinh với bộ môn toán.

7

SỐ NGUYÊN

Bài 1. Mở đầu về số nguyên

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Tập hợp số nguyên

2. So sánh hai số nguyên

3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Phép cộng hai số nguyên

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

a. Cộng hai số nguyên dương

b. Cộng hai số nguyên âm

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

3. Tính chất của phép cộng

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Quy tắc trừ

2. Ví dụ

II – Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ

Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Quy tắc dấu ngoặc và ví dụ

2. Quy tắc chuyển vế và ví dụ

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Phép nhân hai số nguyên

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

a. Nhân hai số nguyên dương

b. Nhân hai số nguyên âm

3. Cách nhận biết dấu của tích

4. Tính chất của phép nhân

II – Bài tập vận dụng

 

Bài 6. Rèn luyện kĩ năng tính toán trên tập hợp số nguyên

I – Nhắc lại các quy tắc

II – Bài tập vận dụng

 

Bài 7. Tính chia hết trên tập hợp số nguyên

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa bội và ước của một số nguyên

2. Cách tìm bội và ước của một số nguyên

3. Tính chất

II – Bài tập vận dụng

7

PHÂN SỐ

Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa phân số

2. Phân số bằng nhau

3. Cách tìm điều kiện để phân số nhận giá trị nguyên

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Tính chất cơ bản của phân số

2. Quy tắc rút gọn phân số

3. Chứng minh phân số tối giản (dành cho lớp khá giỏi)

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Cách tìm mẫu số chung

2. Cách quy đồng mẫu nhiều phân số

II – Luyện tập chung

Bài 4. So sánh phân số

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

 1. Phương pháp quy đồng mẫu

2. Phương pháp quy đồng tử

3. Phương pháp dùng số số trung gian     

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. So sánh phân số (tiếp). Luyện tập chung.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

4. Phương pháp so sánh phần bù với 1

5. Phương pháp so sánh phần hơn với 1                              

II – Bài tập vận dụng

III – Luyện tập chung

Bài 5. Các phép toán với phân số

I – Kiến thức cần nhớ

1. Phép cộng. Tính chất của phép cộng.

2. Phép trừ

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Các phép toán với phân số (tiếp theo)

I – Kiến thức cần nhớ

1. Phép nhân. Tính chất của phép nhân.

2. Phép chia phân số

II – Bài tập vận dụng

Bài 6. Dãy phân số viết theo quy luật

I – Một số dạng thường gặp và cách giải

II – Bài tập vận dụng

Bài 7. Luyện tập chung

I – Nhắc lại một số kiến thức trọng tâm

II – Bài tập rèn luyện

1

HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM.

Bài 1. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Hỗn số

2. Số thập phân

3. Phần trăm

II – Bài tập vận dụng

4

BA BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

2. Ví dụ minh họa

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Tìm một số biết giá trị phân số của số đó

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của số đó

2. Ví dụ minh họa

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Tìm tỉ số của hai số. Tỉ số phần trăm

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Tỉ số của hai số

2. Tỉ số phần trăm

3. Tỉ lệ xích

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Luyện tập chung

I – Nhắc lại ba bài toán cơ bản về phân số

II – Bài tập rèn luyện

 

 

NGOẠI KHÓA ĐỢT 2

GAME SHOW – HỌC MÀ CHƠI.

Mục đích:

-Tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh lớp 6. Trong Game Show này các được thử sức với những kiến thức toán học mới lạ.

-Thực hành kỹ năng hoạt động nhóm, hợp tác.

- Đặc biệt trong Gane show lần này các em sẽ được hòa mình vào các trò chơi thú vị, bổ ích, nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết.

 

 

 

 

B – HÌNH HỌC

 

SỐ BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NỘI DUNG CHI TIẾT

10

ĐOẠN THẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng.

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Điểm

2. Đường thẳng

a.Hình ảnh minh họa

b. Điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng

c. Ba điểm thẳng hàng

d. Đường thẳng đi qua hai điểm

e. Đường thẳng trùng nhau. Đường thẳng cắt nhau

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Tia

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa tia

2. Hai tia đối nhau

3. Hai tia trùng nhau

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Đoạn thẳng

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

3. Độ dài đoạn thẳng. Cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

4. Phân biệt đoạn thẳng, đường thẳng, tia

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Khi nào thì AM + MB = AB ?

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Khi nào thì AM + MB = AB

2. Ví dụ minh họa

II – Bài tập vận dụng

Bài 5. Luyện tập về phép cộng đoạn thẳng (2 buổi)

I – Nhắc lại kiến thức

II – Bài tập rèn luyện

Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

3. Các cách chứng minh trung điểm của đoạn thẳng

II – Bài tập vận dụng

Bài 7. Luyện tập về trung điểm của đoạn thẳng

I – Nhắc lại kiến thức

II – Bài tập rèn luyện

Bài 8. Luyện tập chung (2 buổi)

I – Nhắc lại kiến thức trọng tâm của cả chủ đề

II – Bài tập rèn luyện

10

GÓC

Bài 1. Nửa mặt phẳng. Tia nằm giữa hai tia

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Mặt phẳng là gì ?

2. Nửa mặt phẳng là gì ?

3. Tia nằm giữa hai tia

II – Bài tập vận dụng

Bài 2. Góc. Số đo góc

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa góc

2. Điểm nằm trong góc

3. Cách đo góc, vẽ góc

4. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

4. Công thức đếm số góc

II – Bài tập vận dụng

Bài 3. Phép cộng số đo hai góc

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Tính chất cộng số đo hai góc

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

II – Bài tập vận dụng

Bài 4. Luyện tập về cộng số đo hai góc (2 buổi)

I – Nhắc lại kiến thức

II – Bài tập rèn luyện

Bài 5. Tia phân giác của góc

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Định nghĩa tia phân giác của góc

2. Các phương pháp chứng minh tia phân giác của góc

II – Bài tập vận dụng

Bài 6. Luyện tập chung (2 buổi)

I – Nhắc lại kiến thức về góc, cộng góc, tia phân giác

II – Bài tập rèn luyện

Bài 7. Đường tròn. Tam giác

I – Kiến thức cần nhớ và ví dụ

1. Đường tròn

a. Định nghĩa

b. Vị trí của một điểm đối với đường tròn

2. Tam giác

a. Định nghĩa

b. Vẽ tam giác biết độ dài ba cạnh

II – Bài tập vận dụng

 

 

Bài 8. Ôn tập chung (2 buổi)

I – Nhắc lại kiến thức trọng tâm của chủ đề

II – Bài tập rèn luyện

 

 

NGOẠI KHÓA ĐỢT 3

TỔ CHỨC ĐI DÃ NGOẠI THAM QUAN.

Mục đích:

-Kết nối các thành viên với nhau.

-Khám phá những điều thú vị vè khoa học.

Địa điểm:  Viện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam số 18 Hoàng Quốc Việt. 

 

 

 

Lưu ý: Nội dung học hoặc số buổi có thể bị thay đổi để phù hợp nhất với trình độ của học sinh từng lớp.

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

Tác giả bài viết:


 
Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 10 đánh giá
3.9 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top