KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2017- 2018

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 27594 

Khung Chương trình ôn tập môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 12 gồm các kiến thức tổng quát về Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam thời kỳ hiện đại.

 

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 12

 Cả năm: 37 tuần, 50 tiết

Học kì I: 22 tuần, 33 tiết

Học kì II: 15 tuần, 17 tiết

       PPCT

         PHẦN-  CHƯƠNG-  CHUYÊN ĐỀ

       NỘI DUNG KIẾN THỨC

HỌC KỲ I

PHẦN I

 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIÊN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I (Chuyên đề):

QUAN HÊ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945  ĐẾN NĂM 2000

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

          (1945- 1949).

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh

 

1

Tiết 1

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 • Sự hình thành hội nghị Ianta (2- 1945) và những thỏa thuận của ba cườngquốc.
 • Liên hợp quốc

    2

 

Tiết 2

Chiến tranh lạnh

 • Mâu thuẫn Đông-  Tây và khởi đầu Chiến tranh lạnh
 • Xu thế hòa hoãn Đông – Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt

    2

Tiết 3

Thế giới sau Chiến tranh lạnh

 • Trật tự hai cực Ianta sụp đổ
 • Xu thế phát triển của thế giới hiện nay

 

CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991).

 LIÊN BANG NGA (1991- 2000)

 

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu ( 1945- 1991). Liên Bang Nga ( 1991- 2000)

   3

Tiết 4

Liên Xô và các nước Đông Âu ( 1945-1991)

 • Liên Xô từ năm (1945- 1991)
 • Các nước Đông Âu từ năm (1945- 1991)

   3

Tiết 5

Liên Bang Nga ( 1991- 2000)

 • Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu
 • Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

 

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945- 2000)

 

 

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 4. các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

    4

Tiết 6

Các nước Đông Bắc Á         

 • Nét chung về khu vực Đông Bắc Á
 • Trung Quốc

 

    5

Tiết 7

Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 • Các nước Đông Nam Á

 

    5

Tiết 8

Các nước Đông Nam Á và Ân Độ

 • Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN
 • Ấn Độ

    6

Tiết 9

Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

 • Các nước Châu phi
 • Các nước Mĩ Latinh

 

CHƯƠNG IV: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945- 2000)

 

 

Bài 6:         Nước Mĩ

Bài 7:        Tây Âu

Bài 8:        Nhật Bản

   7

Tiết 10

Nước Mĩ

 • Tình hình kinh tế- chính trị xã hội nước Mĩ từ năm 1945- 2000

   8

Tiết 11

Tây Âu

 • Tình hình kinh tế- chính trị xã hội Tây Âu từ năm 1945- 2000
 • Liên minh Châu Âu

   9

Tiết 12

Nhật Bản

 • Tình hình kinh tế- chính trị xã hội Nhật Bản từ năm 1945- 2000

 

CHƯƠNG V: CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

 

Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

    10

Tiết 13

Cách mạng khoa học- công nghệ  và xu thế toàn cầu hóa  nửa sau thế kỷ XX

 • Cuộc cách mạng khoa học công nghệ
 • Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

   11

Tiết 14

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

 • Lịch sử thế giới từ sau năm 1945
 • Xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh

    12

Tiết 15

Kiểm tra

 

 

 PHẦN II.

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I. (chuyên đề)

 VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

 

 

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

   13

Tiết 16

Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
 • Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam

  13

Tiết 17

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919- 1925

 • Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh
 • Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam
 • Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

   14

Tiết 18

Phong trào dân tôc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

 • Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.

   14

Tiết 19

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

 • Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

 

CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

 

Bài 14:      Phong trào cách mạng 1930- 1935

Bài 15:     Phong trào dân chủ 1936- 1939

Bài 16:    Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám

              (1939- 1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.

   15

Tiết 20

Phong trào cách mạng 1930- 1935

 • Việt Nam trong những năm 1929- 1933
 • Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ- Tĩnh

 

   15

Tiết 21

Phong trào cách mạng 1930- 1935

 • Hội nghị lần thứ nhất BCH trung ương lâm thời ĐCSVN (10- 1930)
 • Phong trào cách mạng trong những năm 1932- 1935. Đại hội đại biểu lần thứ nhất ĐCS Đông Dương (3- 1935)

    16

Tiết 22

Phong trào dân chủ 1936- 1939

 • Tình hình thế giới và trong nước
 • Phong trào dân chủ 1936- 1939. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSĐD (7- 1936).

   17

Tiết 23

        Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước VNDCCH ra đời.

 • Tình hình Việt Nam trong những năm 1939- 1945
 • Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9- 1939 đến tháng 3- 1945. Hội nghị BCH trung ương ĐCSĐD

Tháng 11- 1939.

   17

Tiết 24

       Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước VNDCCH ra đời.

 • Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 BCH trung ương ĐCSĐD

( 5- 1941)

 • Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền

   18

Tiết 25

      Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước VNDCCH ra đời.

 • Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

 

   18

Tiết 26

      Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước VNDCCH ra đời

 • Nước VNDCCH được thành lập (2- 9- 1945)
 • Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám 1945

 

 CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

 

 Bài 17: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước

              ngày 19- 12- 1946.

   19

Tiết 27

     Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa  từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1945

 • Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

   19

Tiết 28

     Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa  từ sau ngày 2- 9- 1945 đến trước ngày 19- 12- 1945

 • Đấu tranh chống giặc ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.

 

CHUYÊN ĐỀ: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1946- 1945

 

       

        PHẦN 1: ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN QUÂN SỰ TRONG CUỘC  KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

      1946- 1954.

       Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chốn thực dân Pháp

               (1946- 1950)

       Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

                (1951- 1953)

       Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954)

 

    

PHẦN 2: ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN NGOẠI GIAO TRONG CUỘC  KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946- 1954.

        Hiệp định Giơnevơ. Ý nghĩa hiệp định

 

    20

Tiết 29

   Cuộc kháng chiến chống Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

 

 • Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và đường lối kháng chiến của Đảng ta.
 • Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

 

   20

Tiết 30

Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

 

 • Chiến dịch Việt Bắc Thu- Đông năm 1947
 • Hoàn cảnh lịch sử mới và  chiến Biên giới Thu- Đông năm 1950.

 

   21

Tiết 31

Chiến lược Đông - Xuân 1953 và chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ 1954.

 

 • Kế hoạch Đờ Lát đơ

Tát xinhi

 • Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2- 1951)
 • Kế hoạch Nava và cuộc tiến công chiến lược đông- xuân 1953- 1954.

    21

Tiết 32

Chiến lược Đông - Xuân 1953 và chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ 1954

 • Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1953- 1954

   22

Tiết 33

 Hiệp định Giơnevơ

 • Nội dung hiệp định
 • Ý nghĩa

  HỌC KỲ 2

 

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

 

   Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954- 1965)

   Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973)

   Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam ( 1973- 1975)

 23

Tiết 34

     Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954- 1965)

 

 • Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Gionevơ năm 1954 về Đông Dương
 • Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954- 1960)

  24

Tiết 35

          Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954- 1965)

 

 • Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “ Đồng khởi” (1954- 1960)
 • Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961- 1965)

   25

Tiết 36

           Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954- 1965)

 

 • Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961- 1965)

26

Tiết 37

          Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973).

 •  Chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965- 1968)
 • Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương  ( 1965- 1968)

  27

Tiết 38

       Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973).

 • Chiến đấu chống chiến lược “ Việt nam hóa chiến tranh” và

“ Đông dương hóa chiến tranh” của Mĩ ( 1969- 1973).

 

 

  28

Tiết 39

        Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973).

 • Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969- 1973).
 • Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

  29

Tiết 40

    Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam ( 1973- 1975)

 • Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam
 • Miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định- Lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

  30

Tiết 41

    Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam ( 1973- 1975)

 •    Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
 • Nguyên  nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

 

CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

 

     Bài 24:  Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

                 chống Mĩ,  cứu nước năm 1975.

     Bài 25:  Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc

                 (1976-1986).

     Bài 26:  Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986- 2000)

     Bài 27:  Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

   

31

Tiết 42

   Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống Mĩ,  cứu nước năm 1975.

 

 • Tình hình hai miền Bắc- Nam sau chiến tranh.
 • Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở hai miền đất nước.
 • Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

  32

Tiết 43

  Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã   hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc

                 (1976-1986).

 

 • Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976- 1986)
 • Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở hai miền đất nước.
 • Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ( 1975- 1976)

32

Tiết 44

Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc

                 (1976-1986).

 

 • Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976- 1986)
 • Đấu tranh bảo vệ tổ quốc

(1975- 1979).

33

Tiết 45

  Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986- 2000)

 

 • Đường lối đổi mới của Đảng

 

 33

Tiết 46

  Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986- 2000)

 

 • Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986- 2000)

34

Tiết 47

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 

 • Các thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc
 • Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm

 35

Tiết 48

Kiểm tra

 

 36

Tiết 49

Lịch sử địa phương

 • Tìm hiểu về các vị anh hùng và đi tích lịch sử tại địa phương

37

Tiết 50

Hoạt động ngoại khóa

 • Thăm quan / dạ hội lịch sử
 
Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top