KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 NĂM 2017

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 29586 

Khung chương trình lịch sử lớp 11 bậc THPT. Khung chương trình gồm kiến thức tổng quát về lịch sử Việt Nam và thế giới từ thời cận đại đến hiện đại.

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 11

Cả năm:        35 tuần (35 tiết)

Học kì I:        18 tuần (18 tiết)

Học kì II:      18 tuần (17 tiết)

 

 

TIẾT  PPCT

PHẦN  -  CHƯƠNG -  BÀI

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HỌC KÌ I

 

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp theo)

Chương I. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

1

 Bài 1. Nhật Bản

 • Cuộc Duy tân Minh Trị
 • Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

2

Bài 2. Ấn Độ

 • Tình hình kinh tế xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
 • Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857- 1859) ( đọc thêm)
 • Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885- 1908)

3

Bài 3. Trung Quốc

 • Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược (Đọc thêm)
 • Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 • Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

4

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

 • Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
 • Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam- pu- chia

5

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

 • Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào
 • Xiêm giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

6

Bài 5 Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

 • Châu Phi
 • Khu vực Mĩ Latinh

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

7

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • Nguyên nhân của cuộc chiến tranh
 • Diễn biến của chiến tranh

8

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • Diễn biến của chiến tranh
 • Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Chương III. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

9

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời Cận đại

 • Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại
 • Thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 •  Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của CNXH khoa học từ gữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (Hướng dẫn HS đọc thêm)

10

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

 

11

Kiểm tra 1 tiết

 

PHẦN II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

12

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

 • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
 •  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết (Hướng dẫn HS đọc thêm)
 • Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

13

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

 • Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925)
 • Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925- 1941)

 

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

14

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 

 

 • Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecsxai- Oasinhton.
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 và hậu quả của nó

15

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Nước Đức trong những năm 1918-1929 (Hướng dẫn HS đọc thêm)
 • Nước Đức trong những năm 1929- 1939

16

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Nước Mĩ trong những năm 1918- 1929 (Hướng dẫn HS đọc thêm)
 • Nước Mĩ trong những năm 1929- 1939

17

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 • Nhật Bản trong những năm 1918-1929 (Hướng dẫn HS đọc thêm)
 • Khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản.

18

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KÌ II

 

Chương III. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

19

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

 • Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919- 1939)    
 • Phong trào độc lập dân  tộc ở Ấn Độ
 • Mục II. 2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939 (Hướng dẫn HS đọc thêm)

20

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
 • Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam- pu- chia

- Mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In đô nê xi a

- Mục IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện

- Mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

21,22

 

 

 

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • Con đường dẫn đến chiến tranh

- Mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

- Mục III.Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)

- Mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

(GV hướng dẫn HS tóm tắt diễn biến chiến tranh, không cần sa vào chi tiết)

23

 Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 

24

Kiểm tra viết

 

PHẦN III. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

25

 

 

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược

 • Liên quân Pháp- Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858
 • Cuộc kháng chiến chóng Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1869
 • Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 1862

 

26

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

 • Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì
 • Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882- 1884

- Mục I.1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (Không dạy)

- Mục III.1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An (Đọc thêm)  

 

27

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 • Phong trào cần vương bùng nổ

 

 

28

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 • Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX

- Mục II.2. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) (Không dạy)

 

 

29

Lịch sử địa phương.

 

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

30

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

 • Những chuyển biến vè kinh tế
 • Những chuyển biến về xã hội

31

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

 • Phan Bội châu và xu hướng bạo động
 • Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Mục 3. Đông kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế

32

Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

 • Tình hình kinh tế- xã hội
 •  Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh

(Dạy 02 cuộc khởi nghĩa: ”Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội” và ” phong trào hội kín ở Nam Kì”)

33

 Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

 

34

 Kiểm tra học kì II

 

35

Hoạt động ngoại khóa

Dạ hội/ trò chơi lịch sử

 

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 9 đánh giá
3.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top