Khóa học lớp 10

Khóa học khối  lớp 10 - Các lớp học thêm lớp 10, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 10.

Địa hình Trái Đất

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 10

Chương trình môn Địa lí lớp 10 bậc THPT. Khung chương trình gồm kiến thức tổng quát về địa lí tự nhiên, dân cư, môi trường sống trên trái đất.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2017- 2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2017- 2018

Khung chương trình lịch sử lớp 10 THPT. Chương trình giới thiệu kiến thức về lịch sử Việt Nam và thế giới từ thời nguyên thủy đến cuối TK XIX - XX.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top