Các điểm xe bus đi qua TT Dạy Tốt

  • Xe số  08 – Xuống điểm dừng Lê Đại Hành
  • Xe số  23 – Xuống điểm dừng Hoa Lư
  • Xe số  31 – Xuống điểm dừng Đại Cồ Việt
  • Xe số  35 – Xuống điểm dừng Bà Triệu hoặc Đại Cồ Việt
  • Xe số  43 – Xuống điểm dừng Đại Cồ Việt
  • Xe số  44 – Xuống điểm dừng Đại Cồ Việt
  • Xe số  38 – Xuống điểm dừng Lê Đại Hành
  • Xe số  51 – Xuống điểm dừng Đại Cồ Việt
  • Xe số  52 – Xuống điểm dừng Đại Cồ Việt

 

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top